Selecteer een pagina

VIVIS kwaliteitskader visuele revalidatie

 

 

positioneringsnotitie VIVIS

VIVIS heeft een antwoord geformuleerd op de uitdagingen die de huidige tijd aan de zorg stelt. Samenengevat in 7-punten.

Positioneringsnotitie VIVIS mei 2022

Samenvatting VIVIS positioneringsnotitie

 

Mulitdisciplinaire diagnostiek complexe aandoeningen

Naast de prestatie behandeling ZG zijn aparte prestaties vastgesteld voor:

 • Multidisciplinaire diagnostiek van cerebrale visusstoornissen
 • Multidisciplinaire diagnostiek zeldzame en/of complexe visuele aandoeningen

Het zorginstituut heeft aangegeven dat deze prestaties onder de medisch specialistische zorg vallen.

 

 

Behandelmodel en ICF-systematiek

In het behandelmodel wordt de ICF-systematiek gehanteerd om de (hulp)vragen en de situatie van de cliënt in kaart te brengen. .

 

 

Verwijsrichtlijnen

Het NOG en de NVAVG hebben richtlijnen ontwikkeld op basis waarvan clienten worden doorverwezen voor behandeling. Clienten komen in aanmerking voor behandeling als aan de criteria uit een van de richtlijnen wordt voldaan.

 • De actuele richtlijn Visusstoornissen revalidatie en verwijzing vind u hieronder.

De actuele NOG richtlijn CVI diagnostiek en verwijzing vindt u hieronder.

  De actuele NVAVG multidisciplinaire richtlijn visuele beperkingen bij mensen met een verstandelijke beperking vindt u hieronder.

   ZG-behandeling en cliënten binnen de Wlz

   Het zorginstituut heeft aangegeven wanneer ZG-behandeling aan clienten die op basis van een andere grondslag in de WLz verblijven kan worden gegeven. Deze lijn wordt gehanteerd in de samenwerking met andere zorgaanbieders.

   Zorginstituutbehandeling ZG en WLz

   Structurele meting cliënttevredenheid

   De VIVIS-instellingen meten structureel de tevredenheid onder de volwassen cliënten en de instellingen waar in het kader van de prestatie visuele expert consultatie afspraken mee zijn gemaakt

   De uitvoering en analyse van de meting is belegd bij Statisfact.

   Vragenlijst volwassenen

   Vragenlijst instellingen

    

   Branchecurriculum

   Ten behoeve van de specifieke deskundigheid beschikt de sector over specifieke vakbekwaamheids- programma’s vastgelegd in het branchecurriculum.

   Curriculum Branche Opleidingen

   kwaliteitskader specialistische begeleiding en dagbesteding Wmo

   Het kwaliteitskader beschrijft wat de eigen beroepsgroep en de maatschappij van elke (professional binnen een) ZG-instelling mag verwachten op het terrein van kwaliteitsbevordering en het afleggen van verantwoording.

   kwaliteitskader specialistische begeleiding en dagbesteding 2022

   Prestaties zorg in verband met een visuele beperking

   Per 1 januari 2020 geldt een nieuwe bekostiging voor de extramurale zorg aan mensen met een zintuiglijke beperking. De nieuwe bekostiging is tot stand gekomen onder regie van de NZa en in nauwe samenwerking met zorgaanbieders, vertegenwoordigers van cliënten en zorgverzekeraars.

    

   In het kader van de invoering hebben VIVIS, SIAC, Oogvereniging en Platform doven, slechthorenden en tos, ZN, NZa en VWS met elkaar bijgaande gedragslijn voor de periode 2019 – 2022 afgesproken.